สุรินทร์จัดโครงการคนลูกโลกสีเขียวภาคอีสาน

เมืองช้างจัดโครงการ “สานพลังเครือข่ายเยาวชน คนลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน” ครั้งที่ 3 ตอน “ตุ้มโฮม ลูกหลานอีสาน ฮัก ดิน น้ำ ป่า”

ที่โรงเรียนบ้านกันตรง ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ประธานคณะกรรมการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน”และคณะ ได้นำกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างๆในภาคอีสาน กว่า 150 คน กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จำนวน 7กลุ่ม และกลุ่มเยาวชนเครือข่ายลูกโลกสีเขียว (ที่เคยผ่านการกลั่นกรองระดับภาคอีสาน) จำนวน3 กลุ่ม รวม 10 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ในงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเยาวชนลูกสีเขียว ให้เป็นเครือข่ายทางด้านแนวคิด อุดมการณ์ องค์ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน โดยมีนายพิณี หาสุข ผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านกันตรง และชาวบ้าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

กิจกรรมโครงการ จัดค่ายเยาวชน “สานพลังเครือข่ายเยาวชน คนลูกโลกสีเขียว ภาคอีสาน” ตอน “ตุ้มโฮม ลูกหลานอีสาน ฮัก ดิน นำ ป่า” ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 เนื้อหากิจกรรมประกอบไปด้วย 1.กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมค่าย 2.กิจกรรมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และนำเสนอบทเรียนการทำงาน-และกิจกรรมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการต่างๆ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย 1.กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากปราชญ์ชาวบ้าน 2.กิจกรรมการแสดงออกของกลุ่มเยาวชนลูกโลกสีเขียว 3.กิจกรรมการออกแบบงานเครือข่าย โครงสร้าง กลไกการทำงาน ระบบสื่อสาร การประสานงาน 4.กิจกรรมการสู่ขวัญ / ผูกข้อต่อแขนให้กับเยาวชนทุกคน 5.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายเยาวชนลูกโลกสีเขียว

Please follow and like us:
0